Cả nước hướng về Tây Bắc

Từ cuối năm 1953 đến đầu năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ khi ấy phải giữ bí mật trong toàn quân, vào thời điểm đó, chiến dịch được đặt tên là, ...