Tết Mông có gì lạ?

Người Mông dùng lịch mặt trăng-âm lịch. Tuy nhiên cách tính của người Mông có sự xê dịch so với lịch của người Kinh là không có tháng thiếu và không có năm nhuận. Mỗi tháng có 30 ngày, ngày thứ 361 l...